b05

פוליסת חיסכון

פוליסות חיסכון / פוליסה פיננסית הינה מכשיר חסכון טהור (ללא מרכיבי ביטוח) המנוהל בחברות הביטוח בניהול קולקטיבי.
בנוסף לחברות הביטוח הוותיקות, ניתן לבחור בניהול של בתי השקעות מובילים בשוק.

פוליסות החיסכון, שמתחרות בקרנות הנאמנות ובתיקים המנוהלים, מגלגלות כ־45 מיליארד שקל, מתוכם גויסו כ־15 מיליארד שקל בשנת 2018. מתאימה להשקעה בכספים בסכומים נמוכים כאשר הכספים נזילים בל עת.

החיסכון מושקע בשוק ההון במגוון אפיקים וברמות סיכון המתאימה לכל משקיע.

דחיית מס – בשונה מתיק ני"ע בו חיוב מס רווחי הון הינו במקור בפוליסת חיסכון מעבר בין מסלולי השקעה אינו מהווה אירוע מס ולמעשה אירוע מס על הרווחים חל רק במעמד מימוש החיסכון כך שנוצר אפקט של דחייה מס (ריבית דה ריבית).

ניתן להפקיד סכום חד פעמי או בהפקדות חודשיות לחסכון לכל מטרה (ילדים, נכדים, דירה, רכב, נסיעה לחו"ל וכו')

עלויות – בשונה מתיק ני"ע מנוהל בבית השקעות או עם היועץ בסניף הבנק בפוליסת חיסכון דמי ניהול ידועים וקבועים מראש הנגזרים מסכום הצבירה המנוהל. כך למעשה דמי הניהול נגבים פעם אחת ללא עלויות נוספות ואין שלל עמלות של הבנק ובית ההשקעות. דמי הניהול של מוצר זה נעים בין 1% ל־1.2%.

בשונה מניהול תיק ני"ע מול היועץ בבנק או מנוהל בבית השקעות, בפוליסת חיסכון ניתן לקבוע מוטבים ולדאוג להעברה בין דורית מסודרת ואיכותית יותר.

יתרון לגודל ואיכות ניהול הכספים – בעוד שתיק ני"ע המנוהל בבנק מוגבל להשקעה בנכסים הנסחרים בבורסה בלבד, בפוליסת חיסכון יש אפשרות להשקיע בנכסים לסחירים בארץ ובחו"ל (כגון נדלן מניב, הלוואות לא סחירות, קרנות גידור, השקעות בתשתיות, קרנות השקעה וכו').

Comments are closed.