b04

פטור ממס רווח הון ע"פ סעיף 125 ד

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, נחקק בשנת 2003 במטרה למנוע פגיעה באוכלוסיית הגמלאים בישראל, עם כניסתו לתוקף של מס רווחי ההון על תוכניות החיסכון בבנקים ופוליסות חיסכון.

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה מיועד לחוסכים בגיל השלישי אשר נולדו לפני שנת 1948. החוק מאפשר להשקיע כספים באמצעות פוליסות חיסכון, אשר מנוהלות ע"י חברות הביטוח ובתי השקעות ולקבל פטור ממס על הרווח שנוצר. הפטור ממס רווחי הון עומד על 13,320 ₪ (נכון לשנת המס 2019) אם אחד מבני הזוג כאמור הגיע לגיל פרישת חובה, או 16,320 ₪ אם שני בני הזוג הגיעו לגיל פרישת חובה ובלבד שביום 1.1.2003 מלאו לשני בני הזוג 55 שנה.

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה מציע פטור ממס רווחי הון לכל החיים, הפטור מתחדש באופן אוטומטי מידי שנה. כלומר, יחיד או זוג זכאים לממש את הפטור מידי שנה.

מי זכאי לפטור ממס רווח הון ע"פ סעיף 125 ד'?

הזכאות לפטור ממס לפי סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, ניתנת לגמלאים אשר עומדים בשני התנאים הבאים:

  • כל אדם אשר הוא או בת זוגו נולדו לפני 1.1.1948, זכאי להטבת מס ליחיד.
  • במידה ושני בני הזוג יחד נולדו לפני 1.1.1948, הם זכאים להטבת מס לזוג.

Comments are closed.