b01

קופת גמל

קופת גמל היא שם כולל לכמה סוגים של אפיקי חסכון לטוח קצר, בינוני או ארוך. בניגוד לביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה, קופת הגמל היא לרוב אינה תכנית עם רכיב ביטוחי, אלא מיועדת לחסכון בלבד. הכספים בקופות הגמל מנוהלים ע"י בית השקעות או חברת הביטוח, והחוסך בקרן מקבל את התשואה הכוללת של הקופה על פי החלק היחסי שלו בקופה. לעמית בקופות הגמל יש חשבון אישי המאפשר לו לדעת בכל עת מה סכום הכספים שנצברו בקופה עד כה, מעקב אחר ההפקדות החודשיות, מה גובה דמי הניהול הנגבים מדי חודש ומה היו התשואות והרווחים בקופה.

Comments are closed.