b03

תיקון 190

במאי 2012 נכנס לתוקף תיקון 190 לפקודת מס הכנסה במטרה לתקן את העיוותים שנוצרו בעקבות תיקון 3 משנת 2008.

מדובר בתיקון רחב בעל משמעויות רבות כאשר הבשורה העיקרית של התיקון הינה האפשרות להפקיד כספים פנויים מחשבון העו"ש, מהפק"מים ומתיקי ההשקעות אל קופות הגמל במעמד עצמאי ללא הגבלת סכום.

התנאים כדי להנות מהתיקון :

 1. גיל 60 פלוס – ניתן להפקיד כספים לפני גיל 60 אולם ניתן יהיה למשוך את הכספים מגיל 60 של העמית.
 2. קצבה מזערית – העמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית הקצבה מזערית ע"פ דין, נכון לשנת 2019 הקצבה היא 4,412 ₪.

למעשה התיקון מאפשר להפקיד כספי חיסכון פרטיים לקופת גמל, ליהנות בתקופה החיסכון מכל היתרונות של קופת גמל רגילה ולמשוך את הכספים אחרי גיל 60 באחת משתי הדרכים:

 1. כקצבה חודשית הפטורה ממס רווחי הון.
 2. משיכה הונית חד פעמית בתשלום מס של 15% נומינלי לעומת 25% מס ריאלי הנהוג על רווחים בני"ע זאת בתנאי וללקוח קיימת קצבה מינימלית (4,412 ₪ נכון ל2019).

יתרונות

 • יתרון לגודל ואיכות ניהול הכספים – בעוד שתיק ני"ע המנוהל בבנק מוגבל להשקעה בנכסים הנסחרים בבורסה בלבד, בקופת גמל יש אפשרות להשקיע בנכסים לסחירים בארץ ובחו"ל (כגון נדלן מניב, הלוואות לא סחירות, קרנות גידור, קרנות השקעה וכו').
 • עלויות – בעוד שניהול תיק מול היועץ בסניף או תיק מנוהל ע"י בית השקעות כרוך במספר עמלות כגון עמלת קניה מכירה, דמי משמרת , דמי ניהול וכו', העלויות בקופת גמל שקופות ברורות. מדובר בעמלה ידועה מראש הנגזרת מסכום הצבירה.
 • דחיית מס – בניהול כספים בפלטפורמה הבנקאית שיטת המיסוי היא במקור בעוד שבקופת גמל אירוע מס חל רק במעמד המשיכה כך שלאורך זמן פחות כסף יוצא מיסוי וממשיך לעבוד עבורכם. דבר המעבר מעבר בין מסלולי השקעה ללא אירועי מס.
 • מיסוי מופחת – כיום, המיסוי על רווחים בשוק ההון הינם 25% על הרווח הריאלי (כלומר, מחושב בניכוי העלייה במדד המחירים לצרכן) לעומת זאת בקופת גמל במסגרת תיקון 190 המס על הרווחים במעמד המשיכה יהיה 15% נומינלי (כלומר, ללא התחשבות באינפלציה) .
  כלומר כל עוד אנחנו בסביבת אינפלציה שלילית/ אפסית נשלם מס מופחת.
 • העברה בין דורית – שמירה על התנאים והזכויות בקופה בעת מעבר הקופה ליורשים.
  במקרה פטירת העמית לפני גיל 75 – היורשים יקבלו פטור מלא ממס רווחי הון.
  במקרה פטירת העמית אחרי גיל 75 – יכנסו בנעלי המוריש, קרי מס מופחת של 15% נומינלי.
 • שקיפות – ביצועי קופת הגמל מפורסמות מידי חודש ונמצאות תחת פיקוחו של האוצר.
 • הלוואות בתנאים אטרקטיביים – לעמית זכות להלוואה בריבית אטרקטיבית על בסיס הכספים שלרשותו בקופת הגמל.

Comments are closed.